Adatkezelési tájékozató

A HUNGARO-FOOD 2009 KFT. KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI GYAKORLATÁRÓL.

 Általános rendelkezések

1.1. A Hungaro-Food 2009 Kft (a továbbiakban Adatkezelő) arra törekszik, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a személyes adatok védelmét.
Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.

1.2. Az Adatkezelő minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

1.3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Hírlevél küldése során önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárult.

2. Az alkalmazott adatkezelés jellege

2.1. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az adataik kezelésével érintett személyeket (Felhasználókat) az Adatkezelő tájékoztassa, illetőleg promóciós célú nyereményjátékban való részvételüket lehetővé tegye.

2.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok önkéntes kitöltésekor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat Hírlevél küldése, valamint nyereményjátékban való részvétel céljából az Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja.

2.3. Az adatkezelés során rögzített adatok köre: A felhasználó neve, címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma

2.4. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek: Hungaro-Food 2009 Kft és a vele munkaviszonyban álló kereskedelmi osztályon dolgozó munkavállalók.

2.5. Az adatrögzítés módja és adatkezelés időtartama: A Felhasználók regisztráció során online vagy felvett adatai papír alapon, és/vagy számítógépes belső memóriatárhelyen történő adattárolás útján kerülnek rögzítésre. Az így felvett adatokat az Adatkezelő a rögzítéstől, vagy – amennyiben az később teljesül – az utolsó nyereményjátékban részvételtől, illetve hírlevél küldésétől számított 50 év múlva, valamint a Felhasználó kérése esetén nyomban megsemmisíti.

2.6. Az adatok a következő személyek/szervek részére, a következő esetekben továbbíthatók: Az Adatkezelő az adatokat illetéktelen személyek számára nem továbbítja.
Amennyiben valamely felhasználó a hírlevélhez kapcsolódó kommunikáció során törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Adatkezelő kezdeményezheti a ügyfél azonosítását, és adatait az eljárást lefolytató hatóság számára, kizárólag az ahhoz kapcsolódó eljárásban továbbíthatja.

2.7. A Felhasználó a következő módon kérheti az Adatkezelőnél adatai kezelésének megszüntetését, hírlevélről való leiratkozását: e-mail írásával.

2.8. A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai és azok gyakorlásának módja: A Felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a tartalmazza. A Felhasználót a törvény alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. A jogokról és kötelezettségekről részletesen az törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat a következő weboldalon: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (14-21. §)

2.9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a honlap Adatkezelőjénél kérhet a info@hungarofood.hu elektronikus levélcímen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu         Web: http://naih.hu